چهارمین اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار

چهارمین اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار

چهارمین اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار با حضور مدیریت شرکت بهارستان به انجام رسید. این اجلاس با حضور سابقه داران امور تجارت و کسب و کار برگزار گردید و مدیر عامل شرکت چای بهارستان نیز در آن حضور پیدا کردند.

چهارمین اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار

چهارمین اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار

جلسه با سخنان دکتر نظری مجری به نام آغاز شد. با سخنرانی خانم دکتر دانشور، دکتر شایان، جناب دکتر عاملی، دکتر صحت و سایر متخصصین امر ادامه یافت. این اجلاس بستر مناسبی جهت تعامل و آشنایی حوزه های مختلف مدیریتی فراهم نمود، که امید است منجر به رشد و ارتقای مدیران گردد.
در پایان از شرکت کنندگان قدردانی و تقدیر به عمل آمد.

چهارمین اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار

چهارمین اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار

چهارمین اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار

چهارمین اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار